Rules - Säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Suomen termoanalyysin ja kalorimetrian yhdistys ja sen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista englanninkielistä käännöstä Finnish Thermal Analysis and Calorimetry Association sekä epävirallista lyhennettä FinTAC.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia termoanalyysistä ja kalorimetriasta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen kansallisena yhdyssiteenä sekä edistää termoanalyysituntemusta. Yhdistyksen toiminta kattaa laajasti termoanalyysin, kalorimetrian ja pyrolyysin eri osa-alueet.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä muihin vastaaviin toimijoihin. Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja organisaatioihin, mikäli hallitus niin päättää.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja sekä järjestää tarvittaessa seminaareja ja konferensseja termoanalyysiin, kalorimetriaan ja pyrolyysiin liittyen, hakee apurahoja ja ottaa vastaan lahjoituksia.

 

3. Jäsenyys

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jota hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä on kiinnostunut termoanalyysistä, kalorimetriasta ja pyrolyysistä.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jos jäsen jättää täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, hänet voidaan hallituksen päätöksellä erottaa jäsenyydestä. Erottamiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistö hallituksessa. Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon kirjallisesti sekä mainittava erottamisen syy.

 

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän jättää maksamatta jäsenmaksunsa kolmena peräkkäisenä kalenterivuotena.

 

4. Jäsenmaksu

 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen maksamaan joko vuotuisen jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden. Ainaisjäsenmaksu on kymmenen kertaa vuotuisen jäsenmaksun määrä.

 

5. Hallitus

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistön keskuudesta valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, viisi (5) varsinaista jäsentä ja nolla – kaksi (0-2) varajäsentä.

 

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.. Mikäli puheenjohtajan tehtävään on vuosikokouksessa esitetty ja kannatettu useampaa kuin yhtä ehdokasta, toimitetaan suljettu lippuäänestys, siten että äänestyslippuun kirjoitetaan yhden kannatetun ehdokkaan nimi. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa äänestyksessä yli puolta hyväksytyistä äänistä, toimitetaan toinen äänestyskierros kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

 

Mikäli muiksi hallituksen jäseniksi on vuosikokouksessa ehdotettu ja kannatettu useampia henkilöitä kuin hallituksen jäsenyyksiä on vapaana, toimitetaan suljettu lippuäänestys siten, että äänestyslippuun kirjoitetaan kannatettujen ehdokkaiden nimiä enintään se määrä, kuin hallituksen jäsenyyksiä on vapaana. Äänten laskennassa nimien järjestyksellä äänestyslipussa ei ole merkitystä. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan hallitukseen. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. Varajäsenten vaalissa noudatetaan samaa periaatetta kuin hallituksen jäsenten vaalissa.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Vuosittain hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia. Ensimmäiset erovuoroiset hallituksen jäsenet ratkaistaan arvalla.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai vaihtoehtoisesti kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti vuosikokouksesta voidaan ilmoittaa yhdistyksen www-sivuilla.

 

10. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.     Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen 5. kohdan mukaan

9.     Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10.   Valitaan edustajat kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin

11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöelimet

 

Yhdistyksen vuosikokous valitsee edustajat kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja –järjestöihin. Edustajien valinnassa noudatetaan samaa periaatetta kuin yhdistyksen hallituksen jäsenten valinnassa.  Hallitus pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin, pitää kirjaa edustajien toimikausista sekä huolehtii edustajien valinnan toimeenpanosta.  Edustaja raportoi toiminnastaan hallitukselle ja vuosikokoukselle.

  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.